Štatút

Preambula

Časopis Slovak Studies započal svoju existenciu už v roku 1961 z iniciatívy Slovenského ústavu v Ríme. Jeho cieľom bolo poskytnúť slovenským vedcom, ktorí sa v dôsledku nepriaznivých pomerov v domovine ocitli vo vyhnanstve v cudzine, priestor na publikovanie výsledkov slovacikálneho výskumu v zahraničí a vytvoriť platformu pre komunikáciu s neslovenským vedeckým svetom. Do roku 2002 vyšlo vďaka úsiliu jeho zakladateľov a pokračovateľov 34 tlačených čísel časopisu a jedno na CD nosiči, po ktorom nastala dlhá odmlka. Časopis Slovak Studies. Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma vydávaný od roku 2015 už Slovenským historickým ústavom v Ríme ideovo nadväzuje na svojho predchodcu a pokračuje v jeho hlavnom zmysle – prezentovať zahraničnej vedeckej obci výskum slovenských vedcov.

Úvodné ustanovenia

Čl. 1
Časopis Slovak Studies. Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma (ďalej len časopis) je recenzovaný vedecký časopis, ktorý vydáva Slovenský historický ústav v Ríme (ďalej len SHÚR).

Čl. 2
Časopis je zameraný na slovenské dejiny od najstarších čias po súčasnosť. Osobitnú pozornosť venuje v súlade s výskumnými ťažiskami SHÚR historickým vzťahom medzi Slovenskom a Svätou stolicou, ako aj Slovenskom a Talianskom.

Čl. 3
Časopis vydáva vedecké práce (štúdie, materiály, edované dokumenty), recenzie, anotácie a informačné správy. Texty sú spravidla publikované v angličtine alebo v taliančine. Súčasťou štúdií sú abstrakty a kľúčové slová v angličtine a taliančine. Príspevky prechádzajú redakčnou a jazykovou korektúrou.

Čl. 4.
Časopis vychádza v tlačenej podobe a je publikovaný aj elektronicky na osobitnej internetovej stránke, na ktorú sa možno dostať prostredníctvom adries slovakstudies.sk a slovakstudies.it.

Čl. 5
Periodicita vydávania časopisu je dvakrát ročne – v júni a v decembri.

Redakčná rada a redakcia

Čl. 6
Redakčná rada (ďalej len RR) je garantom vedeckej kvality časopisu a rozhoduje o jeho obsahu. Má medzinárodné zloženie a jej členmi sú renomovaní odborníci pôsobiaci na univerzitách a vedeckovýskumných pracoviskách. Predseda RR aspoň raz ročne informuje členov RR o obsahu, prípravách a návrhoch zmien v časopise. RR rokuje spravidla elektronicky a nadpolovičnou väčšinou všetkých členov schvaľuje obsah nasledujúceho čísla časopisu a venuje sa ďalším problémom súvisiacim s časopisom. RR určuje recenzentov jednotlivých vedeckých prác v časopise. Členstvo v RR je čestné a nezastupiteľné. Členov a predsedu RR vymenúva a odvoláva riaditeľ SHÚR.

Čl. 7
Na čele RR stojí jej predseda. Predsedu RR vymenúva a o odvoláva riaditeľ SHÚR. Predseda RR navrhuje program rokovaní RR, zvoláva a vedie ich.

Čl. 8
Predseda RR vymenúva a odvoláva podpredsedu RR. Podpredseda RR zastupuje predsedu v rozsahu ním určenom.

Čl. 9
Výkonnou zložkou časopisu je jeho redakcia. Je zložená z hlavného redaktora časopisu a redaktorov časopisu.

Čl. 10
Na čele redakcie stojí a za jej činnosť zodpovedá hlavný redaktor časopisu, ktorého vymenúva a odvoláva riaditeľ SHÚR. Hlavný redaktor časopisu koordinuje činnosť redakcie a zodpovedá za vydanie jednotlivých čísel časopisu. Hlavný redaktor časopisu sa zúčastňuje na rokovaniach RR.

Čl. 11
Členmi redakcie sú redaktori, ktorých vymenúva a odvoláva riaditeľ SHÚR. Vo svojej činnosti podliehajú hlavnému redaktorovi a vykonávajú redakčné práce podľa jeho pokynov.

Pravidlá publikovania

Čl. 12
Rukopisy vedeckých prác posudzujú dvaja nezávislí recenzenti, ktorých stanoví RR. Ich posudok je podkladom pre jej rozhodovanie o zaradení príspevku do čísla časopisu. Posudzovanie je obojstranne anonymné. O zaradení ostatných príspevkov rozhoduje RR na návrh svojho predsedu.

Čl. 13
Za obsah jednotlivých príspevkov zodpovedajú ich autori. Časopis uverejňuje aj príspevky, ktoré nemusia byť v súlade so stanoviskami SHÚR a členov RR.

Čl. 14
Publikačná etika časopisu je určená osobitným dokumentom, ktorý vydáva riaditeľ SHÚR.

Záverečné ustanovenia

Čl. 15
Tento štatút nadobúda účinnosť podpisom riaditeľa SHÚR.

Bratislava 23. 02. 2021
Mgr. Daniel Černý, PhD.
riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme