Zásady publikačnej etiky

Zásady publikačnej etiky časopisu Slovak Studies (ďalej len „Zásady“) upravujú záväzné etické pravidlá, ktorými sú povinní sa riadiť vydavateľ, autori a recenzenti časopisu Slovak Studies (ďalej len „časopis“).

Pod pojmom „vydavateľ“ sa rozumie Slovenský historický ústav v Ríme, prípadne jednotlivé zložky zodpovedné za vydávanie časopisu v zmysle ich kompetencií definovaných v Štatúte časopisu zo dňa 23. 02. 2021 (ďalej len „Štatút“). Pod pojmom „autor“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá prejavila záujem publikovať v časopise text, ktorého je autorom. Pod pojmom „recenzent“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá po dohode s vydavateľom vypracúva recenzný posudok na text v časopise.

Zodpovednosť vydavateľa

Dbá o to, aby všetky texty v časopise zodpovedali Zásadám, akademickým zvyklostiam, ako aj medzinárodne uznávaným etickým pravidlám.

Je povinný zabezpečiť všeobecnú dostupnosť všetkých potrebných informácií súvisiacich s procesom vydávania časopisu, predovšetkým obsiahnutých v Štatúte a Zásadách.

Je povinný dôsledne zabezpečiť obojstrannú anonymnosť recenzného konania.

Pri posudzovaní textu postupuje bez zaujatosti voči autorovi a je povinný zdržať sa prejavov diskriminácie.

V prípade potreby zabezpečí v časopise zverejnenie opráv, ospravedlnení alebo vysvetlení.

Venuje náležitú pozornosť prešetreniu akýchkoľvek sťažností alebo podnetov.

Je zodpovedný za to, aby všetky texty publikované v časopise, s výnimkou recenzií a krátkych informácií, prešli riadnym recenzným konaním.

Je zodpovedný za zachovanie dôvernosti komunikácie v procese tvorby časopisu a za ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych noriem.

Zodpovednosť autora

Je povinný oboznámiť sa so Zásadami, Štatútom a citačnými pravidlami a postupovať podľa nich.

Na publikovanie predkladá originálny, ním napísaný a dosiaľ nepublikovaný text. Je neprípustné predložiť príspevok, ktorý ponúkol inému vydavateľovi a prebieha proces jeho publikovania.

Môže predložiť text obsahujúci predtým publikované časti, avšak len v prípade, ak je jeho podstatná časť inovatívna a autor na skutočnosť čiastočného predchádzajúceho publikovania textu upozorní a konkretizuje rozsah prepracovanosti.

Môže vo výnimočných prípadoch, ak ide o text, ktorý je relevantný aj pre zahraničnú vedeckú obec, predložiť text, ktorý už vyšiel v slovenskom znení. Na túto skutočnosť upozorní vydavateľa a uvedie ju aj v texte.

Zodpovedá v plnej miere za obsah svojho textu, za presnosť a pravdivosť údajov v ňom uvedených.

Je povinný v plnej miere dodržiavať práva súvisiace s duševným vlastníctvom, zdržať sa akýchkoľvek prejavov plagiátorstva a akéhokoľvek ďalšieho porušenia práv iných osôb.

Je povinný správne, presne a dôsledne uvádzať použité zdroje (vrátane vlastných publikovaných textov), dodržiavať etické normy voči myšlienkam a výsledkom iných autorov.

Je povinný zdržať sa v texte hanlivých alebo znevažujúcich výrokov.

Je povinný uviesť svoju príslušnosť k pracovisku a kontakty (adresa, e-mail).

Zodpovednosť recenzenta

Je povinný oboznámiť sa so Zásadami a Štatútom a postupovať podľa nich.

Je povinný riadne, zodpovedne a podľa svojich najlepších schopností vypracovať objektívny text recenzného posudku a v dohodnutom termíne ho odovzdať vydavateľovi.

V prípade nemožnosti dodania recenzného posudku v dohodnutom termíne je povinný oznámiť to vydavateľovi a dohodnúť sa na novom termíne, prípadne odstúpiť od dohody o vypracovaní recenzného posudku.

V recenznom posudku zhodnotí kvalitu, prínos a pôvodnosť posudzovaného textu.

Je povinný zdržať sa v recenznom posudku akýchkoľvek hanlivých alebo znevažujúcich komentárov.

Zaväzuje sa, že neposkytne rukopis recenzovaného textu iným osobám a zachová mlčanlivosť o jeho obsahu.

Informácie získané v procese posudzovania textu nesmie využívať na osobné účely.

Má právo na ochranu svojich duševných práv vyplývajúcich z autorstva recenzného posudku.

Má právo na zabezpečenie svojej anonymity voči autorovi.

Berie na vedomie, že recenzný posudok má pre vydavateľa odporúčací charakter.

Je povinný odmietnuť vypracovanie recenzného posudku v prípade, ak sa nachádza v konflikte záujmov vo vzťahu k výskumu autora posudzovaného textu.

Bratislava 23. 02. 2021
Mgr. Daniel Černý, PhD.
riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme