Informácie pre autorov

Úprava textu (v závislosti od použitého jazyka)

Názvy publikácií a cudzie výrazy (teda odlišné od jazyka hlavného textu) sa v texte uvádzajú kurzívou.

Citáty sa uvádzajú kurzívou iba ak je ich jazyk odlišný od hlavného textu.

Vsuvky autora v citovanom texte sa uvádzajú do hranatých zátvoriek: „Citát [autorova vsuvka] pokračovanie citátu.“ Rovnako aj výpustky: „Citát […] pokračovanie citátu.“

Angličtina
(používa sa britská angličtina)
Taliančina
Úvodzovky “zložené úvodzovky”
(primárne použitie)
‘jednoduché úvodzovky’
(sekundárne použitie)
“zložené úvodzovky”
(primárne použitie)
‘jednoduché úvodzovky’
(sekundárne použitie)
Vsuvky Thousands of children — like the girl in this photograph — have been left homeless. One thing’s for sure — he doesn’t want to face the truth.
(dlhá pomlčka s medzerami)
Nel 1623 fondò il celebre seminario di Vienna che portò il suo nome – Pazmaneum – e che fino ai giorni nostri sfornò non pochi eruditi e luminari anche della nostra terra.
(pomlčka s medzerami)
Čísla 5.6 (desatinné čísla oddelené bodkou)
2,000 (tisícky oddelené čiarkou)
11,980,000.59
5,6 (desatinné čísla oddelené čiarkou)
2.000 (tisícky oddelené bodkou)
11.980.000,59
Rozpätie 1939–1945 (pomlčka bez medzier) 1939–1945 (pomlčka bez medzier)
Miery a váhy 4 m, 10 kg, 90 °C, 80 %, 30° 22′ 8″ 4 m, 10 kg, 90 °C, 80%, 30° 22′ 8″
Časové údaje 9:05
30 June 1934
30/6/1934
during the ‘80s
during the 1990s
the 14th century
9.05
1o marzo 1934
28 marzo 1934
09/03/1934
negli anni 80
‘80
nel secolo XIV

Citačné pravidlá

Príklady uplatnenia pravidiel sú uvedené nižšie.

 1. Osoby s primárnou zodpovednosťou za dielo, teda spravidla autori alebo pri zborníkoch ich zostavovatelia, sa uvádzajú v tvare Meno Priezvisko (kapitálkami) ako prvý údaj citačného zápisu; viacerí autori sa navzájom oddeľujú čiarkou a medzerou.

 2. Autori/zostavovatelia by mali byť vymenovaní všetci; iba v prípade kolektívnych monografií je prípustné uviesť v citačnom zápise dané meno a dodatok „et alii“; autori/zostavovatelia sa neuvádzajú iba pri anonymných dielach alebo pri dielach, na ktorých sa podieľalo veľké množstvo ľudí (encyklopédie, slovníky atď.).

 3. Za autormi/zostavovateľmi nasleduje dvojbodka, medzera a názov citovaného diela; oddeľovanie (pod)názvov sa vykonáva pomocou bodiek a medzier.

 4. Názov a všetky podnázvy diela sa uvádzajú v kurzíve len vtedy, ak nie je citované dielo súčasťou väčšieho celku (zborníka, periodika, atď.) – v takom prípade sa uvádza v kurzíve iba názov daného celku.

 5. Za posledným (pod)názvom nasleduje taktiež bodka a medzera a následne sa uvádzajú mená ľudí so sekundárnou zodpovednosťou za dielo (prekladatelia, editori…), ak nejakí boli, pričom zápis ich mien sa vykoná rovnako ako zápis mien autorov (kapitálkami) a do zátvorky sa uvedie typ ich zodpovednosti: (trans.) pre prekladateľa, (ed.) pre editora. Ďalšie údaje sú oddelené bodkou a medzerou.

 6. Po názve, prípadne po vymenovaní ľudí so sekundárnou zodpovednosťou sa uvádzajú vydavateľské údaje v tvare: miesto vydania, dvojbodka, medzera, názov vydavateľstva, čiarka, medzera a nakoniec rok vydania. Viaceré vydavateľské údaje toho istého typu sa oddeľujú medzerou, pomlčkou a medzerou.

Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1999.
Bratislava: Vydavateľstvo SAV – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1999.
Bratislava – Kraków: Tovarišstvo Slovákov v Poľsku, 1999.

 1. V prípade citovania konkrétnych strán sa tento údaj pripája za rok vydania a je od neho oddelený čiarkou a medzerou. Čísla v rozpätí strán sa uvádzajú s pomlčkou bez medzier.

 2. Okrem čísiel strán možno uviesť aj dodatočné informácie, ktoré bližšie určujú zdroj citácie, napríklad číslo dokumentu/prílohy, upozornenie, že ide o údaj čerpaný z poznámky atď.

 3. Ročníky a čísla zborníkov/periodík sa uvádzajú arabskými číslicami.

 4. Ak je dielo súčasťou väčšieho celku, uvádza sa za posledným názvom diela bodka, medzera a slovo „In“, po ktorom nasleduje dvojbodka, medzera a citačný zápis daného celku.

 5. Pri citovaní periodických publikácií vrátane ročeniek sa neuvádza zostavovateľ periodika, citačný zápis začína rovno názvom periodika v kurzíve, za ktorým sa uvádza najprv rok, potom ročník a nakoniec číslo a strany, pričom všetky údaje sa od predchádzajúcich údajov oddeľujú čiarkou a medzerou.

 6. Pri internetových zdrojoch sa uvádza adresa medzi lomené zátvorky „<>“.

 7. Pri uvádzaní archívnych zdrojov je potrebné vytvoriť zápis umožňujúci ich čo najjednoduchšie dohľadanie.

 8. Skrátený zápis môže mať viacero tvarov. Základný pozostáva z priezvisk autorov/zostavovateľov (kapitálkami, oddelených od seba čiarkou a medzerou, pričom za posledným nasleduje dvojbodka a medzera), ďalej hlavného názvu, po ktorom nasleduje čiarka, medzera a rozpätie strán (ak je dielo súčasťou väčšieho celku, ten sa už neuvádza). Druhou možnosťou je vytvoriť pre dané dielo vlastnú skratku a uviesť ju pri prvom citačnom zápise za názvom diela v tvare „(= skrátený názov)“; treťou možnosťou je používanie slov idem a ibidem.

 9. Skratky sa uvádzajú v nasledujúcich tvaroch: strana/strany = p./pp., číslo/čísla = n./nn., ročník/časť = vol., porovnaj = cfr., editor/editori = ed./eds., prekladateľ = trans., nasledujúce strany = s (priamo za číslom strany, teda bez medzery = p. 10s), neuvedené miesto vydania = s. l., neuvedený vydavateľ = s. n., neuvedený rok vydania = s. a., pod heslom/slovom = s. v., dokument = doc.

Príklady uplatnenia citačných pravidiel

Odkazy na monografie, zborníky a zbierky dokumentov

Meno Priezvisko: Názov publikácie. Podnázov publikácie. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania, strana.

Príklady:
Emília Hrabovec et alii: Katolícka bohoslovecká fakulta 1936 – 1989. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2011.

Antonín Klimek, Helena Nováčková, Milada Polišenská, Ivan Šťovíček (eds.): Dokumenty československé zahraniční politiky. Vznik Československa 1918. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1994, p. 78, doc. 20.

Richard Marsina (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I (= CDSl I). Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1971, pp. 23–25, n. 30.

Odkazy na zdroje v zborníkoch

Meno Priezvisko: Názov štúdie. In: Meno Priezvisko (ed.): Názov zborníka. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania, strana.

Príklady:
Jozef M. Rydlo: Slováci v európskom zahraničí. In: Jozef M. Rydlo (ed.): Slovensko v retrospektíve dejín. Zborník materiálov z I. vedecko-náučného seminára o Slovensku. Zürich, 31.X.–2.XI.1975. Lausanne: Liber, 1976, pp. 241–245.  

Odkazy na zdroje v periodikách

Meno Priezvisko: Názov štúdie. In: Názov periodika, rok vydania, ročník, číslo, strana.

Príklady:
Jana Grusková: Antická rétorika v diele Leonarda Stöckela Formulae tractandarum Sacrarum concionum. In: Slovenská literatúra, 1996, vol. 43, n. 3, pp. 169–177.

Odkazy na internetové zdroje

Meno Priezvisko: Názov štúdie. In: Názov periodika, rok vydania, ročník, číslo, strana.

Príklady:
Clemente Sparaco: La relazionalità come struttura fondante della persona. In: Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia, <http:/mondodomani.org/dialegesthai/>.

Odkazy na archívne zdroje

V závislosti od štruktúry archívu a fondov.

Príklady:
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Archiv der Republik (= ÖStA, AdR), BmfAA, II-Pol. 1977, Karton 117, l’ambasciatore Gudenus al ministro degli affari Esteri, 10 marzo 1977.

Odkazy na už uvedené zdroje

Hrabovec et alii: Katolícka bohoslovecká fakulta 1936 – 1989, p. 14.

Ibidem, p. 27.

CDSl I, pp. 25–26, n. 31.

Klimek, Nováčková, Polišenská, Šťovíček: Dokumenty československé zahraniční politiky, pp. 87–88, doc. 24.